กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนนทวัฒน์ ถิ่นสาคู
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

น.ส.วนาลี มัชกุล
ครูอัตราจ้าง