กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

น.ส.วาสนา คงศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายฟัยซอล วิเศษศาสน์
ครู คศ.1