กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.รัตติกา เจ๊ะเต๊ะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.พจนี หมื่นละม้าย
ครู คศ.1