ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

อาคารเรียน  จำนวน  ๒  หลัง อาคารประกอบ  จำนวน ๓ หลัง  ส้วม จำนวน ๒ หลัง

สระว่ายน้ำ  จำนวน - สระ  สนามเด็กเล่น จำนวน - สนาม  สนามฟุตบอลจำนวน 1 สนาม

สนามบาสเก็ตบอล จำนวน 1 สนาม  สนามเทนนิส  จำนวน - สนาม