คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
เรียนดี  กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม